ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

   
Avertisement


ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถสร้างความเข้าใจในตัวภาษาได้ด้วยตัวเอง ด้วยการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่เราแนะนำ ซึ่งประกอบด้วย คำศัพท์ ไวยากรณ์ อ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษ

1. เริ่มต้นด้วยคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ มาตรฐาน 9 ชุด พร้อมทั้งสอดแทกแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจำรูปประโยค และคำศัพท์ในประโยคนั้นๆได้แม่นยำยิ่งขึ้น

     คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (BASIC VOCABULARY)
             ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  ชุดที่ 4  ชุดที่ 5
             ชุดที่ 6  ชุดที่ 7  ชุดที่ 8  ชุดที่ 9

2. สร้างความเข้าใจต่อผู้เรียนในเรื่องไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบประโยคที่หลากหลาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัดแบบเติมคำ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความคุ้นเคย และใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

     ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ฺBASIC GRAMMAR)
             ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  ชุดที่ 4  ชุดที่ 5
             ชุดที่ 6  ชุดที่ 7  ชุดที่ 8  ชุดที่ 9

ขอบคุณทุกท่านที่ติชม และให้ความสนใจติดตามเรียนภาษาอังกฤษจากเรา เราจะนำคำติชมของท่านมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้แหล่งเรียนรู้แห่งนี้เกิดประโยชน์ต่อท่านมากที่สุด โปรดติดตามเรียนภาษาอังกฤษจากเราในระดับต่อๆไปในเร็วๆนี้