ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 16 (Grammar Vol.16)

   
Avertisement


The man has some rice. She has less rice. She has the less rice.
ผู้ชายมีข้าวจำนวนหนึ่ง. ผู้หญิงมีข้าวน้อย. ผู้หญิงมีข้าวน้อยที่สุด

The girl has more cake. The woman has less cake. The man has the less cake.
เด็กผู้หญิงมีเค้กจำนวนหนึ่ง. ผู้หญิงมีเค้กน้อย. ผู้ชายมีเค้กน้อยที่สุด

The woman has some fruit. The boy has the most fruit.
ผู้หญิงมีผลไม้จำนวนหนึ่ง. เด็กผู้ชายมีผลไม้มากกว่า

The girl has less fruit than the man. The girl has more fruit than the boy.
เด็กผู้หญิงมีผลไม้น้อยกว่าผู้ชาย. เด็กผู้หญิงมีผลไม้มากกว่าเด็กผู้ชาย

These pens are the same. These chairs are different.
ปากกาเหล่านี้เหมือนกัน. เก้าอี้เหล่านี้แตกต่างกัน

These toys are the same. These cups are different.
ของเล่นเหล่านี้เหมือนกัน. ถ้วยกาแฟเหล่านี้แตกต่างกัน

These towels are the same size, but different colors. These towels are the same color, but different sizes.
ผ้าเช็ดตัวเหล่านี้มีขนาดเท่ากันแต่มีสีที่แตกต่างกัน. ผ้าเช็ดตัวเหล่านี้มีสีเหมือนกันแต่มีขนาดที่แตกต่างกัน

These phones are the same color, but different sizes. These cell phones are the same size, but different colors.
โทรศัพท์เหล่านี้มีสีเหมือนกันแต่มีขนาดที่แตกต่างกัน. โทรศัพท์มือถือเหล่านี้มีขนาดเหมือนกันแต่มีสีที่แตกต่างกัน

This bicycle is too expensive. I'm too short. This chair is too small. You're too big.
จักรยานคันนี้แพงเกินไป. ฉันเตี้ยเกินไป. เก้าอี้ตัวนี้เล็กเกินไป. คุณตัวใหญ่เกินไป.

Does the coat fit? No. It's too small. This coat is bigger.
เสื้อโค้ทใส่พอดีใหม? ไม่ มันเล็กเกินไป. เสื้อโค้ทตัวนี้ใหญ่กว่า.

Some of plates are plastic. Non of cups are paper. All of toys are metal. All of toys are wooden.
จานจำนวนหนึ่งเป็นพลาสติก. ไม่มีถ้วยกาแฟอันไหนเป็นกระดาษ. ของเล่นทั้งหมดเป็นไม้

Some of the children are sitting. All of children are sitting. Non of children are sitting.
เด็กๆจำนวนหนึ่งนั่ง. เด็กๆทั้งหมดนั่ง. ไม่มีเด็กคนไหนนั่ง

The window is open. The door is closed.
The book is open. The book is closed.
หน้าต่างเปิด. ประตูปิด. หนังสือเปิด. หนังสือปิด