เครื่องใช้สํานักงานภาษาอังกฤษ

   
Avertisement


ตามสำนักงานโดยทั่วไปมักมีอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้มากมาย แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องใช้สํานักงานภาษาอังกฤษก็จำเป็นที่จะต้องเรียก บางอย่างเขาไม่เรียกเป็นภาษาไทยครับ เรามาดูกันว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเรียกอย่างไรบ้างที่เป็นภาษาอังกฤษ

เครื่องใช้สำนักงาน = Office Equipment >> Paper Cutter = ที่ตัดกระดาษ
พิมพ์ดีด = Typewrite >> Adding Machine Computer = เครื่องคิดเลข
เครื่องถ่ายเอกสาร = Photocopier >> Electric Generato = อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ = Air-Conditioner >> Kitchen Utensils = อุปกรณ์เครื่องครัว
เครื่องซักผ้า = A Washing Machine >> Office Desk = โต๊ะทำงาน

โต๊ะบูชา = Altar >> Conference Table = โต๊ะประชุม
โต๊ะรับประทานอาหาร = Dining Table >> Chair = เก้าอี้
เก้าอี้หมุน = Revolving Chair >> Armchair = เก้าอี้นวม
ตู้ = Cabinet >> Cupboard = ตู้ถ้วยชาม
ตู้เก็บเอกสาร = File Cabinet >> Wardrobe = ตู้เสื้อผ้า

ตู้หนังสือ = Bookcase >> Showcase = ตู้โชว์
ตู้นิรภัย,ตู้เซฟ = Safe >> Refrigerator = ตู้เย็น
ตู้ยาม = sentry box >> stationery = เครื่องเขียน
ดินสอ = pencil, a crayon, (originally) a hard chalk-like deposit usedas a pencil for writing on black paper >>
pen, vice = ปากกา
ปากกาลูกลื่น = ball-point pen >> fountain pen = ปากาหมึกซึม

ปากกาแสงเป็นตัวป้อน ข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ปากกาเขียนเป็นภาพหรือข้อความใด ๆ ก็ได้ บนจอภาพ คอมพิวเตอร์จะรับเป็นข้อมูลแล้วนำไปเก็บ และประมวลผลได้เช่นเดียวกับใช้แป้น = light pen >> pincers, tewwzers = ปากคีบ
กรรไกร = scissors >> swab = ไม้ถูพื้น
ถังขยะ = Litter bin >> broom = ไม้กวาด
ไม้บรรทัด = ruler, straightedge >> store-room = ห้องเก็บของ
ห้องโถง = hall >> parlor, lounge, sitting room, living room, morning room = ห้องนั่งเล่น

ห้องน้ำ = Bathroom >> lavatory, water closet = ห้องส้วม
ห้องประชุม = auditorium, assembly hall, meeting hall, boardroom, conference room >> office, a study, a studio = ห้องทำงาน
ห้องสมุด = library >> drawing room, reception hall = ห้องรับแขก
โทรทัศน์ = television >> electric fan = พัดลม
โทรศัพท์= telephone, telephone call, telephony, phone; to phone,to ring up, to give a ring >> intercom = โทรศัพท์ภายใน

โทรสาร = fax >> seal = ประทับตรา
ตรายาง = Rubber >> stamp Paper clip = คลิปหนีบกระดาษ
กบเหลาดินสอ = Sharpener >>  stapler = เครื่องเย็บกระดาษ,ที่หนีบกระดาษ
แฟ้มเอกสาร = document file >> suspension file = แฟ้มแขวน, ซองพลาสติกใส, ซองจดหมาย
กระดาษ = Paper >> masking tape กระดาษกาว

กระดาษชำระ = toilet paper >> fine printing paper = กระดาษปอนด์
กระดาษสี = colored paper >> newsprint = กระดาษหนังสือพิมพ์
กระดาษเขียนจดหมาย = writing paper >> drawing board = กระดาษเขียนแบบ
ทางเข้า = entrance >> doorway = ทางเข้าออก
ทางเดิน = footpath >> crossroad = ทางแยก

ทางโค้ง = curve >> clean = ทำความสะอาด
ทำความเข้าใจ = try to understand >> duplicate = ทำสำเนา
ทำหนังสือ = make a book >> represent = ทำหน้าที่แทน
ที่จอดรถ = car park >> punch = ที่เจาะรูกระดาษ
ติดต่อสอบถาม = ask for information >> communicate = ติดต่อสื่อสาร

ติดธง = be on the board decorate with flags >> post a notice = ติดประกาศ
ติดป้าย = label >> follow up = ติดตามผลงาน
ติดตาม = pay attention >> register = ตีทะเบียน
ประชาสัมพันธ์ = public relations >> envelope = ซองจดหมาย
ซอฟต์แวร์ = software >> automobile = รถยนต์

การเงิน, การบัญชี = finance >> taking notes = การจดบันทึก
การจัดประเภท = categorization >> preparation = การจัดเตรียม
การจำแนก = classification >> delay = การชะลอ
การซื้อขาย = trading >> repair การซ่อมแซม
การตอบรับ = acceptance >> warning = การตักเตือน
ลายมือชื่อ = signature >> black and white = ลายลักษณ์อักษร

คงได้ความรูกกันเยอะเลยนะครับสำหรับ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกฤษ อันที่จริงแล้วคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดนี้มีค่อนข้างเยอะมากๆ แต่ตัดมาให้ได้ศึกษากันบางส่วน แค่นี้ก็ท่องกันจนเมื่อยแล้วครับ