คําศัพท์ชื่อตําแหน่งงานภาษาอังกฤษ

   
Avertisement


บริหาร Executive
อำนวยการ Management
ตรวจราชการกรม Department Inspection
จัดการงานทั่วไป General Administration
ทรัพยากรบุคคล Human Resource
นิติการ Legal Affairs
วิชาคอมพิวเตอร์ Computer Science
วิชาการพัสดุ Supply
วิเทศสัมพันธ์ International Cooperation
วิชาการเงินและบัญชี Finance and Accounting
วิชาการตรวจสอบภายใน Internal Audit
ประชาสัมพันธ์ Public Relations
วิชาการโสตทัศนศึกษา Audio-Visual Technic
บรรณารักษ์ Librarian
วิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน Skill Development
ปฏิบัติงานธุรการ General Service Operation
ปฏิบัติงานพัสดุ Supply Operation
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Operation
ปฏิบัติงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ Public Relations and Dissemination Operation
ปฏิบัติงานช่างภาพ Photography Operation
ปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน Skill Development Operation
ปฏิบัติงานห้องสมุด Library Service