การฟังภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชุดที่ 1

   
Avertisement


การฟังภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชุดที่ 1

Hello = สวัสดี
Good bye = ลาก่อน

a woman = ผู้หญิง
a girl = เด็กผู้หญิง
a man = ผู้ชาย
a boy = เด็กผู้ชาย

The boy is eating. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังกิน
The girl is drinking. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังดื่ม
The boy is drinking. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังดื่ม
The girl is eating. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังกิน

The girl is eating. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังกิน
The woman is eating. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังกิน
The boy is eating. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังกิน
The man is eating. = ผู้ชายคนนั้นกำลังกิน

The boy is running. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังวิ่ง
The girl is running. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังวิ่ง
The woman is running. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังวิ่ง
The man is running. = ผู้ชายคนนั้นกำลังวิ่ง

The woman is reading. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่าน
The man is reading. = ผู้ชายคนนั้นกำลังอ่าน
The boy is reading. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังอ่าน
The girl is reading. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่าน

The boy is drinking. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังดื่ม
The boy is eating. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังกิน
The boy is reading. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังอ่าน
The boy is running. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังวิ่ง

The girls are drinking. = บรรดาเด็กผู้หญิงกำลังดื่ม
The boy is eating. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังกิน
The girl is drinking. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังดื่ม
The boys are eating. = บรรดาเด็กผู้ชายกำลังกิน

The man is drinking. = ผู้ชายคนนั้นกำลังดื่ม
The men are drinking. = บรรดาผู้ชายกำลังดื่ม
The girl is running. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังวิ่ง
The girls are running. = บรรดาเด็กผู้หญิงกำลังวิ่ง

The boy is reading. = เด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังอ่าน
The woman is eating. = ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกิน
The women are eating. = บรรดาผู้หญิงกำลังกิน
The boys are reading. = บรรดาเด็กผู้ชายกำลังอ่าน

The girl is reading. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่าน
The girls are reading. = บรรดาเด็กผู้หญิงกำลังอ่าน
The woman is reading. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่าน
The women are reading. = บรรดาผู้หญิงกำลังอ่าน

They are eating. = พวกเขากำลังกิน
He is running. = เขากำลังวิ่ง
She is drinking. = เธอกำลังดื่ม
They are reading. = เขากำลังอ่าน

She is running. = เธอกำลังวิ่ง
They are running. = เขากำลังวิ่ง
He is running. = เขากำลังวิ่ง

He is cooking. = เขากำลังทำอาหาร
She is cooking. = เธอกำลังทำอาหาร
They are cooking. = พวกเขากำลังทำอาหาร

The boys are swimming. = บรรดาเด็กผู้ชายกำลังว่ายน้ำ
The man is swimming. = ผู้ชายคนนั้นกำลังว่ายน้ำ
The women are swimming. = บรรดาผู้หญิงกำลังว่ายน้ำ
The girl is swimming. = บรรดาเด็กผู้หญิงกำลังว่ายน้ำ

The men are cooking. = บรรดาผู้ชายกำลังทำอาหาร
The man is eating. = ผู้ชายคนหนึ่งกำลังกิน
The men are eating. = บรรดาผู้ชายกำลังกิน
The man is cooking. = ผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำอาหาร

The woman is running. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังวิ่ง
The women are swimming. = บรรดาผู้หญิงกำลังว่ายน้ำ
The women are running. = บรรดาผู้หญิงกำลังวิ่ง
The woman is swimming. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังว่ายน้ำ

She is writing. = เธอกำลังเขียน
They are writing. = พวกเขากำลังเขียน
He is writing. = เขากำลังเขียน

The girl is reading. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่าน
The girl is writing. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังเขียน
The girls are writing. = บรรดาเด็กผู้หญิงกำลังเขียน
The girls are reading. = บรรดาเด็กผู้หญิงกำลังอ่าน