พื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

   
Avertisement


พื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

Hello = สวัสดี
Good bye = ลาก่อน

The girl is eating. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังกิน
The girl is drinking. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังดื่ม
The boy is eating = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังกิน
The boy is drinking. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังดื่ม

The girl is drinking. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังดื่ม
The boy is drinking. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังดื่ม
The girl is eating. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังกิน
The boy is eating = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังกิน

The man is running. = ผู้ชายคนนั้นกำลังวิ่ง
The man is reading. = ผู้ชายคนนั้นกำลังอ่าน
The woman is running. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังวิ่ง
The woman is reading. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่าน

The girl is drinking. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังดื่ม
The girls are drinking. = บรรดาเด็กผู้หญิงกำลังดื่ม
The boy is eating. = เด็กผู้ชายคนนั้น
The boys are eating. = บรรดาเด็กผู้ชายกำลังกิน

The man is drinking. = ผู้ชายคนนั้นกำลังดื่ม
The men are drinking. = บรรดาผู้ชายกำลังดื่ม
The woman is reading. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่าน
The women are reading. = บรรดาผู้หญิงกำลังอ่าน

The girl is running. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังวิ่ง
The woman is swimming. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังว่ายน้ำ
The girls are running. = บรรดาเด็กผู้หญิงกำลังวิ่ง
The women are swimming. = บรรดาผู้หญิงกำลังว่ายน้ำ

She is writing. = เธอกำลังเขียน
He is writing. = เขากำลังเขียน
They are writing. = พวกเขากำลังเขียน

He is swimming. = เขากำลังว่ายน้ำ
They are swimming. = พวกเขากำลังว่ายน้ำ
She is reading. = เธอกำลังอ่าน
They are reading. = พวกเขากำลังอ่าน