แนะนำการออกเสียง ชุดที่ 1

   
Avertisement


แนะนำการออกเสียง ชุดที่ 1

a wife

a husband
hus
band
husband

a family
fa
mi
ly
family

eleven
e
le
ven
eleven

the sun

a friend

eight

a baby
ba
by
baby

zero
ze
ro
zero

a daughter
daugh
ter
daughter