ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (Reading Vol.1)

   
Avertisement


reading  >  รี-ดิ่ง  = อ่าน
ding  > ดิ่ง
cooking  >  คู-คิ่ง  = ทำอาหาร
king > คิ่ง

reading  >  รี-ดิ่ง  = อ่าน
ding  > ดิ่ง
cooking  >  คู-คิ่ง  = ทำอาหาร
king > คิ่ง
ding > ดิ่ง
king > คิ่ง
king > คิ่ง
ding > ดิ่ง

reading  >  รี-ดิ่ง  = อ่าน
ding  > ดิ่ง
running > รัน-นิ่ง = วิ่ง
ning > นิ่ง

reading  >  รี-ดิ่ง  = อ่าน
ding  > ดิ่ง
running > รัน-นิ่ง = วิ่ง
ning > นิ่ง
ning > นิ่ง
ding > ดิ่ง
ding > ดิ่ง
ning > นิ่ง

swimming > สวิม-มิ่ง = ว่ายน้ำ
ming > มิ่ง
cooking > คุก-คิ่ง = ทำอาหาร
king > คิ่ง

swimming > สวิม-มิ่ง = ว่ายน้ำ
ming > มิ่ง
cooking > คุก-คิ่ง = ทำอาหาร
king > คิ่ง
ming > มิ่ง
ming > มิ่ง
king > คิ่ง
king > คิ่ง

ding > ดิ่ง
ming > มิ่ง
king > คิ่ง
ning > นิ่ง

eating > อี-ทิ่ง = กิน
ea > อี
reading  >  รี-ดิ่ง  = อ่าน
rea  > รี

eating > อี-ทิ่ง = กิน
ea > อี
reading  >  รี-ดิ่ง  = อ่าน
rea  > รี
rea > รี
ea > อี
rea > รี
ea > อี

running  > รัน-นิ่ง = วิ่ง
eating > อี-ทิ่ง = กิน
cooking > คุก-คิ่ง = ทำอาหาร

swimming > สวิม-มิ่ง = ว่ายน้ำ
cooking >  คู-คิ่ง  = ทำอาหาร
reading >  รี-ดิ่ง  = อ่าน