ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (Writing Vol.1)

   
Avertisement


cooking -> c-o-o-k-i-n-g = ทำอาหาร
swimming -> s-w-i-m-m-i-n-g = ว่ายน้ำ
running -> r-u-n-n-i-n-g = วิ่ง

king -> k-i-n-g
ming -> m-i-n-g
ning -> n-i-n-g

eating -> e-a-t-i-n-g = กิน
reading -> r-e-a-d-i-n-g = อ่าน

rea -> r-e-a
ea -> e-a

swimming -> s-w-i-m-m-i-n-g = ว่ายน้ำ
running -> r-u-n-n-i-n-g = วิ่ง

eating -> e-a-t-i-n-g = กิน
reading -> r-e-a-d-i-n-g = อ่าน

drinking -> d-r-i-n-k-i-n-g = ดื่ม
cooking -> c-o-o-k-i-n-g = ทำอาหาร