ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (Reading Vol.2)

   
Avertisement


a man > อะ-แมน = ผู้ชาย
ma > แม
a sandwich > อะ-แซน-วิส = แซนวิส
sa > แซ

a man > อะ-แมน = ผู้ชาย
ma > แม
a sandwich > อะ-แซน-วิส = แซนวิส
sa > แซ
sa > แซ
ma > แม
ma > แม
sa > แซ

a cat > อะ-แคท = แมว
ca > แค
cooking > คูก-กิ่ง = ทำอาหาร
coo > คู

a cat > อะ-แคท = แมว
ca > แค
cooking > คูก-กิ่ง = ทำอาหาร
coo > คู
ca > แค
ca > แค
coo > คู
coo > คู

ca > แค
sa > แซ
coo > คู
ma > แม

a boy > อะ-บอย = เด็กผู้ชาย
boy > บอย
a bicycle > อะ-ไบท์-ซิ-เคิล = จักรยาน
bi > ไบท์

a boy > อะ-บอย = เด็กผู้ชาย
boy > บอย
a bicycle > อะ-ไบท์-ซิ-เคิล = จักรยาน
bi > ไบท์
boy > บอย
bi > ไบท์
boy > บอย
bi > ไบท์

rice > ไรซ์ = ข้าว
ri > ราย
a child > อะ-ชาย = เด็ก
chi > ชาย

rice > ไรซ์ = ข้าว
ri > ราย
a child > อะ-ชาย = เด็ก
chi > ชาย
chi > ชาย
chi > ชาย
ri > ราย
ri > ราย

bi > ไบท์
boy > บอย
ri > ราย
chi > ชาย

a sandwich > อะ-แซน-วิส = แซนวิส
a cat > อะ-แคท = แมว
a boy > อะ-บอย = เด็กผู้ชาย
rice > ไรซ์ = ข้าว

a child > อะ-ชาย = เด็ก
a man > อะ-แมน = ผู้ชาย
a bicycle > อะ-ไบท์-ซิ-เคิล = จักรยาน
cooking > คูก-กิ่ง = ทำอาหาร