ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (Writing Vol.2)

   
Avertisement


a sandwich -> a-s-a-n-d-w-i-c-h = แซนวิส 1 ชิ้น
a bicycle -> a-b-i-c-y-c-l-e = รถจักรยาน 1 คัน
a boy -> a-b-o-y = เด็กผู้ชาย 1 คน

sa -> s-a
bi -> b-i
boy -> b-o-y

a child -> a-c-h-i-l-d = เด็ก 1 คน
a cat -> a-c-a-t = แมว 1 ตัว
cooking -> c-o-o-k-i-n-g = กำลังทำอาหาร

ca -> c-a
chi -> c-h-i
coo -> c-o-o

a man -> a-m-a-n = ผู้ชาย 1 คน
a sandwich -> a-s-a-n-d-w-i-c-h = แซนวิส 1 ชิ้น
a cat -> a-c-a-t = แมว 1 ตัว

cooking -> c-o-o-k-i-n-g = กำลังทำอาหาร
a child -> a-c-h-i-l-d = เด็ก 1 คน
a boy -> a-b-o-y = เด็กผู้ชาย 1 คน

He is walking. -> H-e-i-s-w-a-l-k-i-n-g = เขากำลังเดิน
The man is eating. -> T-h-e-m-a-n-i-s-e-a-t-i-n-g = ผู้ชายกำลังกิน

She is reading a book. -> S-h-e-i-s-r-e-a-d-i-n-g-a-b-o-o-k = เธอกำลังอ่านหนังสือ