ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (Grammar Vol.3)

   
Avertisement


     The egg is blue. = ไข่ใบนั้นสีฟ้า
     (1) __________ = ไข่เหล่านั้นสีฟ้า

     The bicycle is yellow. = จักรยานคันนั้นสีเหลือง
     The bicycles are yellow. = จักรยานเหล่านั้นสีเหลือง

     The (2) _____(car,cars) is black. = รถคันนั้นสีดำ
     The (3) _____(car,cars) are black. = รถเหล่านั้นสีดำ
     The (4) _____(cats,cat) are black. = แมวตัวนั้นสีดำ
     The (5) _____(cat,cats) is black. = แมวตัวนั้นสีดำ

     The ball is red. = บอลลูกนั้นสีแดง
     The balls are red. = บอลเหล่านั้นสีแดง

     The car is red. = รถคันนั้นสีแดง
     The cars are red. = รถเหล่านั้นสีแดง

     The cat is black. = แมวตัวนั้นสีดำ
     The cats are black. = แมวเหล่านั้นสีดำ

     The fish (6) _____(is,are) red. = ปลาตัวนั้นสีแดง
     The fish (7) _____(is,are) red. = ปลาเหล่านั้นสีแดง

     The bicycle (8) _____(is,are) green. = จักรยานคันนั้นสีเขียว
     The bicycles (9) _____(is,are) green. = จักรยานเหล่านั้นสีเขียว

     It (10) _____(is,are) red. = มันมีสีแดง
     They (11) _____(is,are) white. = พวกเขาสีขาว
     (12) _____(They,It) is yellow. = มันมีสีเหลือง
     (13) _____(It,They) are green. = พวกเขาสีเขียว

     They are blue. = พวกเขาสีฟ้า
     They are red. = พวกเขาสีแดง

     (14) _____________ = มันมีสีฟ้าปนเขียว
     It is black and white. = มันมีสีดำปนขาว

     I am (15) _____ (boys,a boy). = ฉันเป็นเด็กผู้ชาย
     I am (16) _____ (a girl,girls). = ฉันเป็นผู้หญิง
     I am (17) _____ (men,a man). = ฉันเป็นผู้ชาย
     I am (18) _____ (a woman,women). = ฉันเป็นผู้หญิง

     What (19) _____ (do you,you do) have? = คุณมีอะไร
     I have a sandwich. = ฉันมีแซนวิส 1 ชิ้น

     What do you have? = คุณมีอะไร
     I have a pen. = ฉันมีปากกา 1 ด้าม

     I am a (20) _____ (teacher,teachers). = ฉันเป็นครู
     We are (21) _____ (teachers,teacher). = เราเป็นครู
     I am a (22) _____ (girls,girl). = ฉันเป็นเด็กผู้หญิง
     We are (23) _____ (girl,girls). = เราเป็นเด็กผู้หญิง

     I have a red (24) _____ (bicycles,bicycle). = ฉันมีรถจักรยานสีแดง
     We have green (25) _____ (bicycles,bicycle). = เรามีจักรยานสีเขียวคนละคัน
     I have red (26) _____ (apple,apples). = ฉันมีแอปเปิ้ลสีแดงหลายลูก
     We have green (27) _____ (apples,apple). = เรามีแอปเปิ้ลสีเขียวคนละลูก

     (28) _____ (I,She) have red flowers. = ฉันมีดอกไม้สีแดง
     (29) _____ (He,You) have red flowers. = คุณมีดอกไม้สีแดง
     (30) _____ (He,You) has red flowers. = เขามีดอกไม้สีแดง
     (31) _____ (She,I) has red flowers. = เธอมีดอกไม้สีแดง
     (32) _____ (He,We,She) have red flowers. = เรามีดอกไม้สีแดง
     (33) _____ (They,She,He) have red flowers. = พวกเขามีดอกไม้สีแดง

     (34) ____________ = ไข่เหล่านั้นเล็ก
     The egg is small. = ไข่ใบนั้นเล็ก

     The flowers are small. = ดอกไม้เหล่านั้นเล็ก
     (35) _____________ = ดอกไม้ดอกนั้นเล็ก