ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (Grammar Vol.2)

   
Avertisement


     a man and a woman = ผู้ชายและผู้หญิง
     a sandwich and milk = แซนวิสและนม
     (1) ____________ = ข้าวและแอปเปิ้ล
     bread and water = ขนมปังและน้ำ

     The woman is drinking coffee. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังดื่มกาแฟ
     (2) __________________ = เด็กและผู้ชายกำลังดื่มน้ำ
     The girl is eating bread. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังทานขนมปัง
     The man and the woman are eating rice. = ผู้ชายและผู้หญิงกำลังทานข้าว

     (3) _____ (He,She,They) are eating eggs. = พวกเขากำลังกินไข่
     (4) _____ (He,She,They) is driving a car. = เขากำลังขับรถ
     (5) _____ (He,She,They) are reading a newspaper. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์
     (6) _____ (He,She,They) is drinking water. = เธอกำลังดื่มน้ำ

     The boy is drinking milk. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังดื่มนม
     She is eating an apple. = เธอกำลังกินแอปเปิ้ล
     (7) ____________ = ผู้ชายคนนั้นกำลังกินไข่
     They are eating sandwiches. = พวกเขากำลังทานแซนวิส

     He has a (8) _____ (cat,cats). = เขามีแมว
     She has (9) _______ (sandwiches,sandwich). = เธอมีแซนวิส
     They have a (10) ______ (newspaper,newspapers). = พวกเขามีหนังสือพิมพ์
     They have (11) _____ (pens,pen). = พวกเขามีปากกาหลายด้าม

     He is driving a car. = เขากำลังขับรถ
     (12) _______________ = พวกเขากำลังกินแอปเปิ้ล
     They are reading a newspaper. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์
     She is reading a book. = เธอกำลังอ่านหนังสือ

     The man is driving. = ผู้ชายคนนั้นขับ
     The boy is not driving. = เด็กคนนั้นไม่ได้ขับ
     The woman is driving. = ผู้หญิงคนนั้นขับ
     (13) ________________ = เด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ขับ

     The women have rice. = ผู้หญิงเหล่านั้นมีข้าว
     The women have not rice. = ผู้หญิงเหล่านั้นไม่มีข้าว
     The boy has a pen. = เด็กผู้ชายคนนั้นมีปากกา
     (14) _______________ = เด็กผู้ชายคนนั้นไม่มีปากกา

     What (15) _______ (is this,this is)? = นี่คืออะไร
     This is an egg. = นี่คือไข่ 1 ฟอง

     What is this? = นี่คืออะไร
     (16) ______ (This is,Is this) a pen. = นี่คือปากกา 1 ด้าม

     (17) _____ (This,What) is this? = นี่คืออะไร
     (18) _____ (This,What) is a fish. = นี่คือปลา 1 ตัว

     Is he sleeping? = เขากำลังหลับใช่ไหม
     Yes. (19) _____ (Is he,He is) sleeping. = ใช่ เขากำลังหลับ

     (20) _____ (Is she,She is) sleeping? = เธอกำลังหลับใช่ไหม
     No. She is not sleeping. = ไม่ เธอไม่ได้หลับ