ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (Grammar Vol.4)

   
Avertisement


     There is one fish. = นั่นคือปลา 1 ตัว
     There are three books. = นั้นคือหนังสือ 3 เล่ม
     There is one bed. = นั่นคือเตียง 1 หลัง
     There are four keys. = นั่นคือกุญแจ 4 ดอก
     There is one cup. = นั่นคือถ้วยกาแฟ 1 ถ้วย
     There are six eggs. = นั่นคือไข่ 6 ฟอง

     How many fish are there? = นั่นคือปลากี่ตัว
     There are three fish. = นั่นคือปลา 3 ตัว

     How many keys are there? = นั่นคือกุญแจกี่ดอก
     There are four keys. = นั่นคือกุญแจ 4 ดอก

     How many police officers are there? = นั่นคือตำรวจกี่คน
     There are two  police officers. = นั่นคือตำรวจ 2 คน

     How many apples are there? = นั่นคือแอปเปิ้ลกี่ลูก
     There is one apple. = นั่นคือแอปเปิ้ล 1 ลูก

     We have white flowers. = เรามีดอกไม้สีขาว
     You have red flowers. = คุณมีดอกไม้สีแดง
     You have blue flowers. = คุณมีดอกไม้สีฟ้า
     I have yellow flowers. = ฉันมีดอกไม้สีเหลือง

     The girl is wearing a T-shirt. = เด็กผู้หญิงคนนั้นสวมเสื้อยืด
     The boy is not wearing a T-shirt. = เด็กผู้ชายคนนั้นไม่ได้สวมเสื้อยืด
     The woman is wearing shoes. = ผู้หญิงคนนั้นสวมรองเท้า
     The man is not wearing shoes. = ผู้ชายคนนั้นไม่ได้สวมรองเท้า

     How many plats do you have? = คุณมีจานอยู่กี่ใบ
     I have two plates. = ฉันมีจาน 2 ใบ

     How many cups do you have? = คุณมีถ้วยกาแฟกี่ถ้วย
     I have four cups. = ฉันมีถ้วยกาแฟ 4 ด้วย

     Who is wearing shoes? = ใครกำลังสวมรองเท้า
     I am wearing shoes. = ฉันกำลังสวมรองเท้า

     Who is wearing a hat? = ใครกำลังสวมหมวก
     We are wearing hats. = เรากำลังสวมหมวก

     Who is eating? = ใครกำลังกิน
     The police office is eating. = ตำรวจคนนั้นกำลังกิน

     Who is reading? = ใครกำลังอ่าน
     The students are reading. = นักเรียนกำลังอ่าน

     Who has the newspaper? = ใครมีหนังสือพิมพ์
     The doctor has the newspaper. = หมอคนนั้นมีหนังสือพิมพ์

     Who has the books? = ใครมีหนังสือ
     The girls have the books. = เด็กผู้หญิงเหล่านั้นมีหนังสือ

     What is this? = นี่คืออะไร
     This is a tree. = นี่คือต้นไม้

     How many keys are there? = นั่นคือกุญแจกี่ดอก
     There are four keys. = นั่นคือกุญแจ 4 ดอก

     Do you have fish? = คุณมีปลาใช่ไหม
     Yes. = ใช่

     What are you doing? = คุณกำลังทำอะไร
     We are playing. = เรากำลังเล่น