ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15 (Grammar Vol.15)

   
Avertisement


Do you want to pay with a check? No. I want to pay with cash.
คุณต้องการจ่ายด้วยเช็คใช่ไหม. ไม่ใช่ ฉันต้องการจ่ายด้วยเงินสด

Do you want to pay with a credit card? No. I want to pay with a check.
คุณต้องการจ่ายด้วยบัตรเครดิตใช่ไหม. ไม่ใช่ ฉันต้องการจ่ายด้วยเช็ค

Do you want to pay with cash? No. I want to pay with a credit card.
คุณต้องการจ่ายด้วยเงินสดใช่ไหม. ไม่ใช่ ฉันต้องการจ่ายด้วยบัตรเครดิต

How much does the wooden chair cost? The wooden chair costs sixty pounds.
เก้าอี้ไม้ราคาเท่าไหร่. เก้าอี้ไม้ราคา 60 ปอนด์

How much does the plastic chair cost? The plastic chair costs four pounds.
เก้าพลาสติกราคาเท่าไหร่. เก้าอี้พลาสติกราคา 4 ปอนด์

This jewelry is expensive. This jewelry is inexpensive.
เครื่องประดับชิ้นนี้ราคาแพง. เครื่องประดับชิ้นนี้ราคาไม่แพง

This camera is expensive. This camera is inexpensive.
กล้องถ่ายรูปอันนี้แพง. กล้องถ่ายรูปอันนี้ไม่แพง

This dress is inexpensive. This dress is expensive.
เดรสชุดนี้ไม่แพง. เดรสชุดนี้แพง

This car is inexpensive. This car is expensive.
รถคันนี้ไม่แพง. รถคันนี้แพง

These are fast. These are slow.
สิ่งเหล่านี้เร็ว. สิ่งเหล่านี้ช้า

It is fast. It is slow.
เร็ว. ช้า

This animal is fast. This animal is faster.
สัตว์ตัวนี้เร็ว. สัตว์ตัวนี้เร็วกว่า

This animal is slow. This animal is slower.
สัตว์ตัวนี้ช้า. สัตว์ตัวนี้ช้ากว่า

My books are heavy. His books are heavier.
หนังสือของฉันหนัก. หนังสือของเขาหนักกว่า

A plastic bowl is light. A plastic bowl is lighter.
ชามพลาสติกนี้เบา. ชามพลาสติกนี้เบากว่า

This camera is small. This camera is smaller. This camera is smallest.
กล้องถ่ายรูปอันนี้เล็ก. กล้องถ่ายรูปอันนี้เล็กกว่า. กล้องถ่ายรูปอันนี้เล็กที่สุด

This house is big. This house is bigger. This house is biggest.
บ้านหลังนี้ใหญ่. บ้านหลังนี้ใหญ่กว่า. บ้านหลังนี้ใหญ่ที่สุด

My daughter is young. My daughter is younger. My daughter is the youngest.
ลูกสาวของฉันเด็ก. ลูกสาวของฉันเด็กกว่า. ลูกสาวของฉันเด็กที่สุด

My father is old. My father is older. My father is the oldest.
พ่อของฉันแก่. พ่อของฉันแก่กว่า. พ่อของฉันแก่ที่สุด

My house is big. My house is bigger than your house.
บ้านของฉันหลังใหญ่. บ้านของฉันใหญ่กว่าบ้านของคุณ

My computer is small. My computer is smaller than your computer.
คอมพิวเตอร์ของฉันเล็ก. คอมพิวเตอร์ของฉันเล็กกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณ

This camera is expensive. This camera is more expensive. This camera is the most expensive.
กล้องตัวนี้แพง. กล้องตัวนี้แพงกว่า. กล้องตัวนี้แพงที่สุด

This jewelry is expensive. This jewelry is more expensive. This jewelry is the most expensive.
เครื่องประดับชิ้นนี้แพง. เครื่องประดับชิ้นนี้แพงกว่า. เครื่องประดับชิ้นนี้แพงที่สุด